Kategorie: Různé

Nejčastěji používané pojmy v katastru nemovitostí

Budova je nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Evidence nemovitostí je „soupis a popis vybraných nemovitostí doplněný evidencí zákonem stanovených užívacích a vlastnických vztahů k nim. Nemovitosti byly geometricky zobrazeny na pozemkových mapách. Evidence nemovitostí se vedla v letech 1964 – 1992.

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru.

Katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí

Nemovitost je pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem.

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní  jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou.

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Plomba je „dočasné vyznačení skutečnosti, že právní vztahy k nemovitosti evidované v katastru jsou dotčené změnou. Plomba se zruší např. provedením vkladu nebo záznamu