Kategorie: Různé

PRODUKTY

Specifikace požadavků:

polohopisný plán
návrhy dělení pozemků, parcelace, umístění stavby
-
výškopisný plán
zaměření lokality budoucí stavby (vyhotovení v součinnosti s Vaším projektantem), prostorové zaměření uložení vedení inž.sítí
-
vytýčení stavby či jiného objektu
stavební úřad po Vás při kolaudaci bude vyžadovat doklad o vytýčení stavby
-
vytýčení hranice pozemku
potřebuji vědět, kde postavit oplocení, kde končí a začíná nová hranice
(vytyčovací dokumentaci vyžaduje stavební úřad)
-
zaměření skutečného provedení stavby
požaduje stavební úřad
-
geometrický plán rozestavěné stavby (budovy)
aby bylo možné rozestavěnou budovu zapsat do katastru nemovitostí
(nutné pro poskytovatele hypotéky či úvěru)
-
geometrický plán dokončené stavby (budovy)
při kolaudaci *) jej požaduje stavební úřad a zároveň jej potřebujete pro zápis novostavby do evidence katastru nemovitostí
-
geometrický plán na změnu vnějšího obvodu budovy
jakákoli přístavba, při kolaudaci *) jej požaduje stavební úřad a zároveň jej potřebujete pro zápis novostavby do evidence katastru nemovitostí
-
geometrický plán na rozdělení pozemku
když potřebujete pozemek rozdělit nebo oddělit určitou jeho část

-
geometrický plán na změnu hranice
pokud je skutečný průběh hranice v terénu odlišný od stavu mapy KN,
změna druhu pozemku
-
geometrický plán na vyznačení věcného břemene (služebnosti)
potřebujete přístup (příjezd) ke své nemovitosti přes cizí pozemek
potřebujete ošetřit vedení přípojky (voda, plyn, elektro, kanal., aj.) své nemovitosti přes cizí pozemek
-
geometrický plán na průběh vytyčené hranice pozemků
potřebujete právě vytyčenou hranici pozemku vložit do evidence katastru nemovitostí natrvalo, aby v budoucnu nedošlo k jejímu zpochybnění (souhlasné prohlášení vlastníků)
-
geometrický plán na průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků
pokud máte se sousedem již oplocenou hranici, jejíž průběh se nepatrně odlišuje od hranice zobrazené v mapě KN (souhlasné prohlášení vlastníků)
-
geometrický plán na opravu chybného geometrického a polohového určení nemovitosti
pokud zjistíte závažnou chybu v zobrazení své nemovitosti na mapě KN oproti původní dokumentaci
-
geometrický plán na vyznačení vodního díla, či změny obvodu vodního díla
potřebujete zaměřit nově zbudovaný rybník, přehradu, jez, náhon, plavební komoru, apod.
-
znalecký posudek v oboru geodézie a kartografie
v případě sporu, který již řeší soud, nebo pro jiné orgány státní správy
-
a jiné geodetické a kartografické výkony dle Vašich požadavků

Vysvětlivky:
*)     kolaudací se zde rozumí "doklady o účelu užívání stavby"
podle Stavebního zákona     č. 183/2006 Sb. tj.:
a) Kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby potvrzená podatelnou     stavebního úřadu + potvrzení stavebního úřadu o tom, že údaje o způsobu užívání
stavby v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají skutečnosti (jsou pravdivé)
b) Kolaudační souhlas podle §122 stavebního zákona