Kategorie: Služby

Katastr nemovitostí

 1. Vypracování geometrického plánu na vyznačení věcného břemene, na vyznačení budovy nebo jiné stavby, na rozdělení pozemku, na změnu hranice pozemku, na doplnění souboru geodet.informací o pozemek vedený dosud v ZE, na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, na opravu geometrického a polohového určení pozemku.
 2. Vytýčení vlastnické hranice, hranice nájmů, linie, plošného objektu, parcelace apod.
 3. Osazení lomových bodů měřené hranice trvalými znaky v rámci zaměřované zakázky.
 4. Vypracování situačních plánů pro vyznačení nájmů, plánů zástavbových situací, návrhů různých variant parcelací daného území (parcely dané pevnou výměrou nebo uliční čárou) pro architekt. studie, apod.
 5. Zpracování grafické identifikace parcel KN a parcel vedených ve zjednodušené evidenci KN.
 6. Zjištění právních vztahů k pozemkům dotčených projekty liniových, technických aj. staveb.
 7. Sepsání smluv o převodu nemovitosti souvisejícím s geometrickým plánem vyhotoveným naší kanceláří.
 8. Sepsání smluv o převodu nemovitosti a zřízení věcného břemene, příprava a sepsání návrhu na vklad do KN.
 9. Konzultační činnost.
 10. Revize nebo oprava chyby v evidenci KN (vypracování opravné dokumentace, protokoly)
 11. Všeobecná poradenská činnost v katastru nemovitostí.